เกี่ยวกับสำนักวิจัย

สำนักวิจัยเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีหน้าที่หลักคือ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัย และพัฒนาด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยมีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้านวิชาการ ทั้งคุณภาพของงานวิจัยและคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การผลิตผลงานการวิจัยและวิชาการ เพื่อให้มีการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ   และพัฒนาระบบการเรียนการสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ

ปรัชญา

งานวิจัยก้าวหน้า การพัฒนาการเรียนการสอนก้าวไกล นำสมัยด้วยเทคโนโลยี

ปณิธาน

สำนักวิจัย เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการทางการวิจัย พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  โดยนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการศึกษา

วิสัยทัศน์

สำนักวิจัย เป็นหน่วยงานให้บริการทางการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของสำนักวิจัย

1. ดูแล และควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการสอนมีการพัฒนาตนเองด้านวิธีและเทคนิคการสอนให้มีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการของบุคลากรด้านการสอน       
ของมหาวิทยาลัย
4. สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน และการทำงานของหน่วยงานภายในสำนักวิจัย 
และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

โครงสร้างสำนัก

สำนักวิจัย แบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงาน ออกเป็น 2 แผนก ดังนี้

  1. แผนกวิจัย มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการ การผลิตผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรทางด้านการสอนของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการจัดโครงการอบรม และให้คำปรึกษาในการทำวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการทำงานของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย
  2. แผนกพัฒนาการเรียนการสอน
    มีหน้าที่จัดการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มพูนทักษะด้านการสอนและหลักปฏิบัติในการทำงานให้แก่อาจารย์ใหม่ จัดนิเทศการสอน ดำเนินการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่อาจารย์ในการจัดทำประมวลรายวิชา แผนการสอน และ มคอ. จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่อาจารย์  จัดทำและปรับปรุงคู่มืออาจารย์ ส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ส่งเสริมงานบริการวิชาการ