Q&A

  • การนิเทศการสอนของอาจารย์ในทุกๆภาคการศึกษา  จัดนิเทศเพื่ออะไร 
    เพื่อให้อาจารย์ให้ความสำคัญกับการเตรียมการสอน  และได้รับทราบถึงจุดที่ดีจากการสอน อันจะเป็นกำลังใจที่ดีของอาจารย์และให้อาจารย์รักษามาตรฐานนั้นไว้  รวมทั้งให้อาจารย์ได้รับทราบถึงจุดที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดที่นักศึกษาควรจะได้รับ
  • การเข้าประเมินการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์  มีขั้นตอนอย่างไร
    • เข้าเว็บ NBU  ( www.northbkk.ac.th )
    • คลิกที่ปุ่ม Evaluation
    • ป้อนรหัสประจำตัวนักศึกษา ทั้งช่อง User name  และช่อง Password  แล้วคลิกปุ่ม Login