หน้าที่และความรับผิดชอบ

แผนกวิจัย

ภาระงานที่รับผิดชอบ (Job Description)

 1. งานฝึกอบรม : จัดอบรมความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในด้านระเบียบวิธีวิจัย รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลในการ    ทำวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย และบทความทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
 2. งานส่งเสริม : ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยภายในของมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนวิจัยภายนอก
 3. งานประเมินผลและติดตาม : ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของแผนกวิจัยและประเมินผลการทำงาน
 4. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ : ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านทุนวิจัย การอบรม สัมมนาทางวิชาการ ให้แก่บุคลากรภายในได้รับทราบ รวมถึงการนำผลงานของบุคลากรเผยแพร่ตีพิมพ์สู่สาธารณะ
 5. งานวิจัย : ทำวิจัย ตามภาระมอบหมายของมหาวิทยาลัยและการทำวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
 6. งานคลินิกวิจัย : ให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัยให้แก่บุคลากร และนักศึกษาทั้งในด้านของระเบียบวิธี การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ และแปลผลข้อมูลที่วิเคราะห์เพื่อการสรุปผลการวิจัย

แผนกพัฒนาการเรียนการสอน

ภาระงานที่รับผิดชอบ (Job Description)

 1. งานการจัดทำคู่มืออาจารย์ประจำ : ปรับปรุง รวบรวม เรียบเรียงกฎระเบียบต่างๆ เพื่อจัดทำคู่มือเป็นรูปเล่ม และนำส่งให้คณาจารย์ในคณะได้ศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในรูปแบบเดียวกัน
 2. งานฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ : จัดทำโครงการ ตารางการฝึกอบรม จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์และเอกสารประกอบการอบรม โดยเน้นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งดูแล กำกับ ดำเนินการอบรมจนจบโครงการ
 3. งานประมวลรายวิชา (Course Syllabus) และแผนการสอน (Lesson Plan) : ตรวจสอบความถูกต้องของประมวลรายวิชา และแผนการสอน  ตลอดจนสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบความคืบหน้าของการนำส่งเข้าระบบ E-Learning
 4. งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน : จัดโครงการและประสานงานกับคณาจารย์ให้มีการจัดทำและประกวดสื่อการสอน ตลอดจนจัดทำสรุปและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
 5. งานนิเทศการสอน : จัดตารางการนิเทศ และดำเนินการนิเทศการสอนของอาจารย์ประจำคณะต่างๆ โดยจัดให้มีการนิเทศและให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่อาจารย์ ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง ตลอดจนทำสรุปและรายงานผลการนิเทศการสอนให้อาจารย์ผู้สอนและผู้บริหารทราบ
 6. งานประเมินการเรียนการสอนและประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ : ดำเนินการให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน ผ่านระบบออนไลน์ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ตลอดจนจัดทำสรุปและรายงานผลให้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหารทราบ