การให้บริการ

  • ให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัยให้แก่บุคลากร และนักศึกษาทั้งในด้านของระเบียบวิธี การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ และแปลผลข้อมูลที่วิเคราะห์เพื่อการสรุปผลการวิจัย (คลินิกวิจัย)
  • ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำประมวลรายวิชาและแผนการสอนแก่อาจารย์
  • ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแก่อาจารย์
  • รวบรวมโครงการต่างๆด้านการบริการวิชาการของแต่ละคณะ และดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกรับทราบ เพื่อให้เข้าร่วมโครงการ