หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. แผนกกิจกรรมและพัฒนานิสิต

แผนกกิจกรรมและพัฒนานิสิต ประกอบด้วยส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ ดูแล ควบคุม และประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ประสานงานระหว่างนักศึกษา สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้งดูแล ควบคุม และประสานงานกับสโมสรนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชมรมที่จัดขึ้นภายในสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยชมรมที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการทำกิจกรรม
 • งานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมหลักเพื่อเป็นการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และค่านิยมที่เหมาะสม
 • งานบริการให้คำปรึกษา เป็นงานให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเรียน ปัญหาครอบครัว การเงิน เป็นต้น
 • จัดหางานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพมีหน้าที่หลักในการบริการให้กับนักศึกษาที่สำเร็จ การศึกษารวมถึงนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและต้องการหารายได้ระหว่างเรียน นอกจากนี้ ได้มีกิจกรรมวันนัดพบแรงงานประจำปีเพื่อเป็นช่องทาง ในการประกอบอาชีพต่อไป
 • งานสมาคมศิษย์เก่า มีหน้าที่ในการรวบรวม ประสานงาน จัดกิจกรรมสำหรับสมาชิก ตลอดจนการทำบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าเพื่อเป็นการหวนรำลึกถึงเพื่อนเก่า สถาบัน ตลอดจนครูบาอาจารย์

2. แผนกวินัยและกีฬา

แผนกวินัยและกีฬา ประกอบด้วยส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • งานวินัย มีหน้าที่ ควบคุม ดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสถาบัน สอบสวนกรณีนักศึกษากระทำความผิด หรือก่อเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคคลอื่นและสถาบัน และดำเนินการตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของสถาบัน
 • งานกีฬา มีหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับกีฬาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จัดการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทั้งในส่วนของบุคลากรและนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นผู้ประสานงานด้านสนามฝึกซ้อมกีฬาภายนอก และจัดหาอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาให้ครบสมบูรณ์ วางแผนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา

3. แผนกทุนการศึกษาและสวัสดิการ ประกอบด้วยส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • งานทุนเส้นทางสู่บัณฑิตไอที North Bangkok College มีหน้าที่ในการเขียนโครงการและจัดทำเอกสารเพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจในการอนุมัติและยกเลิกทุนการศึกษา ตามเงื่อนไขที่สถาบันได้กำหนดขึ้น ตลอดจนการคัดเลือกนักศึกษาที่สนใจโครงการเส้นทางสู่บัณฑิตไอที North Bangkok College โดยแบ่งเป็น ทุนเรียนดี ทุนกีฬา และทุนความสามารถพิเศษ
 • งานทุนประวัติรุ่งเรือง มีหน้าที่ในการเขียนโครงการและจัดทำเอกสารเพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจในการอนุมัติและยกเลิกทุนการศึกษา ตามเงื่อนไขที่สถาบันได้กำหนดขึ้น ซึ่งทุนการศึกษาประวัติรุ่งเรือง จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 ทุน มูลค่าทุนละ 100,000 บาท
 • งานทุนโรงเรียนในฝัน มีหน้าที่ในการเขียนโครงการและจัดทำเอกสารเพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจในการอนุมัติและยกเลิกทุนการศึกษาตามเงื่อนไขที่สถาบันได้กำหนดขึ้น ซึ่งโรงเรียนในฝันจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต้นสังกัดโรงเรียนในฝันทั่วประเทศโรงเรียนละ 1 ทุน มูลค่าทุนละ 50% ของค่าหน่วยกิต
 • กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล มีหน้าที่ในการประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และจัดสรรเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้กู้รายใหม่ และนักศึกษาที่เป็นผู้กู้รายเก่า โดยการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของสถาบันที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบ และจัดสรรเงินทุนให้กับนักศึกษาตามเกณฑ์ที่ กยศ. กำหนดขึ้น โดยในปีการศึกษา 2549 ได้มีการปรับเปลี่ยนการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่เป็นระบบ กรอ.
 • โครงการทุนนักศึกษาดีเด่น มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ กำหนดไว้ โดยนักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์ในการสมัครขอรับทุนนักศึกษาดีเด่น และจะมีคณะกรรมการพิจารณาตามเกณฑ์
 • งานการพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมาคอยดูแลประจำทุกวัน และมีแพทย์มาให้บริการตรวจรักษาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ หากมีนักศึกษาหรือบุคลากรเจ็บป่วยสามารถนอนพักในห้องพยาบาลซึ่งมีเตียงนอนและบริการยารักษาจำนวนเพียงพอ
 • งานสวัสดิการบัตรลดค่าโดยสารรถไฟ มีหน้าที่ในการประสานงานเพื่อจัดทำบัตร ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟในการเดินทางโดยรถไฟให้กับนักศึกษา
 • งานประกันอุบัติเหตุ มีหน้าที่ในการดำเนินงานและประสานงานเรื่องค่ารักษาพยาบาล ในส่วนของการประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคน ซึ่งนักศึกษาจะได้รับวงเงินไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท
 • งานนักศึกษาวิชาทหาร มีหน้าที่เป็นส่วนกลางดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิชาทหาร

4. แผนกแนะแนวการศึกษา

แผนกแนะแนวการศึกษา ทำหน้าที่ในการแนะแนวการศึกษาต่อ และรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยการให้ข้อมูลต่าง ๆ ของสถาบัน เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งข้อมูลที่ให้นักศึกษาประกอบด้วย ข้อมูลเชิงวิชาการและเชิงการตลาด นอกจากนี้แผนกแนะแนวการศึกษาได้จัดให้มีโครงการต่าง ๆ ในเชิงวิชาการเพื่อบริการแก่สังคมและเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้น

5. แผนกหอพัก

แผนกหอพัก มีหน้าที่ ควบคุม ดูแลงานด้านบริการภายในหอพัก ตลอดจนจัดระเบียบกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาทั้งนักศึกษาหอพักชายและหญิง นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาหอพักด้วยกันเป็นประจำทุกปี ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาหอพัก จัดทำประวัตินักศึกษาหอพัก

6. งานธุรการ

งานธุรการ มีหน้าที่หลักในการประสานงาน และจัดทำด้านเอกสาร ข้อมูล หนังสือเข้าและหนังสือออก ทั้งภายในและภายนอกสำนักกิจการนักศึกษาเพื่อให้เป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังต้องจัดระบบ การจัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหา จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เดินหนังสือเวียนภายในสำนักเพื่อแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ ดูแลเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงานตลอดจนทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ