1 พี่อาย ชัญญาภัค บุณยเกียรติ แอร์โฮสเตสจากสายการบิน Thai Smile Airways
2 ศิลป์ศาสตร์สัมพันธ์ 59