1 เมื่อมีแรงบันดาลใจ อะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ จาก นน. 115 ตอนนี้เหลือ 63 กิโลกรัม