หลักสูตรที่เปิดสอน

   ระดับปริญาเอก             ระดับปริญญาโท

   ระดับประกาศนียบัตร

 

 


เกี่ยวกับบัณฑิตมหาวิทยาลัย

     บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ( North Bangkok University ) ตั้งอยู่ ณ อาคาร 1 ชั้น 5 เปิดดำเนินการเรียนการสอนระดับปริญาเอก ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยความมุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมถึงสภาวะแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

     ภารกิจของบัณฑิตมหาวิทยาลัย

     บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถสนองตอบความต้องการแข่งขันในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ตลอดจนมุ่งส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ก้าวสู่การเป็นนักบริหารจัดการตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศกับงานและเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของสาขาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยทั่วไปและพร้อมที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างถาวรสืบไป

     ปรัชญา

     บัณฑิตมหาวิทยาลัย ได้นำเอาหลักการบริหารจัดการยุคใหม่และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุก รูปแบบมาใช้เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนที่เป็นสากลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนนำไปประกอบวิชาชีพได้อย่างดี โดยนอกเหนือจากวิชาการที่เข้มข้นแล้วยังมุ่งเน้นในเรื่องมนุษยสัมพันธ์ ความสามัคคี ความมีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบสังคมภายใต้หลักปรัชญาบัณฑิตมหาวิทยาลัย “ มุ่งมั่นจัดการศึกษา เชี่ยวชาญวิชา ใฝ่หา จริยธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี ” และด้วยเหตุผลดังกล่าว บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จึงได้เปิดหลักสูตร

     วิสัยทัศน์

     “ เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาชั้นนำด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ”

     พันธกิจ

     บัณฑิตมหาวิทยาลัย ได้กำหนดเป็นพันธกิจที่สอดคล้อง 5 พันธกิจ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ : กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

 1. พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้าน ต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานอย่างเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ โดยการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีที่ศึกษาในห้องเรียนและภาคปฏิบัติที่ศึกษาในห้องทดลองหรือปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ โดยพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
  • จัดให้มีการอบรม/สัมมนาแก่นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนเพื่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  • มีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือมหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้ามาบรรยายให้นักศึกษา และอาจารย์ในทุกภาคการศึกษา
  • สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนได้มีโอกาสออกไปอบรม/สัมมนาในหัวข้อที่สนใจภายนอกสถาบัน
  • จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน
  • จัดเตรียมอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้พอเพียงต่อการเรียนการสอน
 2. พันธกิจด้านการการพัฒนาผลงานวิชาการ และการเผยแพร่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  • จัดอบรม/สัมมนาด้านการผลิตผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย
  • จัดให้มีการประกวดหรือแข่งขันเพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย
  • จัดหาทุนในการผลิตผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
  • จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการ
  • มอบทุนในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย
  • จัดการประชุมทางวิชาการเพื่อให้เจ้าของผลงานมีโอกาสในการได้นำเสนอผลงาน
  • ให้ทุนสนับสนุนในการออกไปนำเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยนอกสถาบัน
  • เข้าร่วมงานกับสถาบันอื่น ๆ เพื่อนำเสนอหรือเพื่อการแข่งขันผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย
 3. พันธกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
  • จัดอบรม/สัมมนาการจัดทำ E-learning บนเว็บไซต์ของมหามหาวิทยาลัยแก่อาจารย์ผู้สอนและบุคคลภายนอก
  • จัดอบรม/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้บน E-learning
  • เข้าร่วมงานวิชาการกับสถาบันภายนอกเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. พันธกิจด้านการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
  • จัดตั้งชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
  • เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
  • จัดงานประกวดและการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมโดยเชิญสถาบันภายนอกเข้าร่วม
  • จัดนิทรรศการเผยแพร่และให้ความรู้ในวันสำคัญต่าง ๆ
  • รณรงค์ให้มีการแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันสำคัญ
 5. พันธกิจด้านระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  • จัดให้มีการอบรม/สัมมนาระบบการบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  • จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม/สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  • จัดให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการจากหน่วยงานอื่นในสถาบัน
     ภายหลังจากการดำเนินงานในแต่ละปีการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว บัณฑิตมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการทำการประเมินผลกิจกรรม/โครงการ เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในเกิดประโยชน์ในทุก ๆ ด้านและเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและการรับรองมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบรรลุผล จึงกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ โดยเป้าหมายและกลยุทธ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
 

Copyright 2017 : North Bangkok University. All Right Reserved.